Newyddion

Tachwedd 2017


Mai 2015 - Ysgol gyntaf yng Ngogledd Cymru i lansio gwefan .cymru

Ebrill 2015

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Llanrug wedi cyffroi o ddeall mai eu hysgol nhw yw’r ysgol gyntaf yng ngogledd Cymru igofrestru a defnyddio parth.cymru ar eu gwefan newydd sbon. Datblygwyd cyfeiriad gwefannau parth .cymru er mwyn hyrwyddo Cymru a rhoi statws uwch i’r Gymraeg yn y byd digidol. Rheolir y cyfeiriadau gan gwmni nid am elw, Nominet.

 

Mae gwefan www.ysgolllanrug.cymru yn cynnwys gwybodaeth i rieni a disgyblion am weithgareddau’r ysgol yn ogystal a dolenni cyswllt byw i’r disgyblion i safleoedd addysgol gan gynnwys rhai ar gyfer gwneud gwaith cartref a safleoedd pori yn ddiogel ar y we.

Croesawyd y datblygiad gan Gynghorydd Plaid Cymru dros ward Llanrug, Charles Wyn Jones.


Dywedodd Cyng. Charles Wyn Jones sy’n un o lywodraethwyr yr ysgol:

“Pleser mawr yw cael dweud mai Ysgol Gynradd Llanrug yw’rcyntaf yng Ngogledd Cymru i lansio gwefan .cymru ac mae hynny’n glod mawr i’r ysgol a’r staff. Gallwch gael mynediad iddo  o gyfrifiadur, ipad, iphone a dyfeisiau android.

“Mae’r ysgol ar flaen y gad gyda thechnoleg gwybodaeth a bydd y wefan newydd yn galluogi’r ysgol i gynnig gwasanaeth ddigidol llawn i rieni erbyn Medi 2015.”


Mae'r ysgol hefyd wedi datblygu cynllun ipad 'un i un' sy'n galluogi disgyblion, athrawon, rhieni a llywodraethwyr i wneud defnydd llawn o'r ipad i gyfathrebu, rhannu adnoddau, llythyrau, ac fel cyfrwng gwaith cartref. Yn yr un modd mae'r Cynghorydd Charles Jones wedi gweld potensial y dechnoleg ipad fel rhan o'i waith fel Cynghorydd. Mae mwyafrif o ddogfennaeth a chofnodion pwyllgorau Cyngor Gwynedd bellach yn cael ei dosbarthu yn ddigidol gan arbed miloedd mewn costau argraffu a phapur i'r Cyngor.


Ychwanegodd Pennaeth yr Ysgol, Robin Williams:
“Braf yw cael dweud ein bod wedi lansio’r wefan ar y diwrnod cyntaf yr oedd y cyfeiriad ar gael drwy gefnogaeth cwmni 'Delwedd' Caernarfon. Gwefan ddwyieithog yw hon sy’n gyfrwng pwerus i’r ysgol ac yn 'hwb' rhyngweithiol i rieni, disgyblion, llywodraethwyr a chyfeillion yr ysgol. Mae hefyd yn cynnwys dolenni byw i’r disgyblion ar gyfer safleoedd addysgol diogel fel Espresso, Purple Mash a HWB+ i wneud gwaith cartref. Mae sicrhau safleoedd pori ac ymchwilio diogel ar y we i ddisgyblion Cymru yn flaenoriaeth cynllun HWB+ Llywodraeth Cymru. Mae yma hefyd lif byw o wybodaeth o dudalen gartref Trydar @YsgolGynLlanrug a mynediad i gylchlythyrau digidol o’r wefan o Dropbox.


“Rydym yn gobeithio y bydd gweithio'n ddigidol yn arbed costau ariannol argraffu a llungopio gan symud statws gwyrdd yr ysgol o arian i aur eleni. Mae'r her o leihau papur ac ailgylchu yn sialens i bob ysgol gan fod costau papur ac argraffu yn rhan fawr o wariant cyllideb. Wrth i'r ysgol gwblhau'r hyfforddiant ar treialon HWB+ erbyn Mehefin 15, a sicrhau mynediad llawn i bob disgybl, rhiant, athro a llywodraethwyr i'r system, rydym yn gobeithio cyrraedd ein targedau i gyfathrebu a gweithio yn ddigidol o Medi 1af 2015.”

 

Ebrill 2015 - Tanllwyth o dân, a chroeso cynhesach

Ebrill 2015

Caffi? Nage, yn bendant.
Bwyty? Ddim cweit.
Ystafelloedd tê? Weeeel, ia, - efallai.

Na, does yr un gair sy’n disgrifio’n hollol beth yn union yw Penceunant Isaf ar y llwybr sy’n arwain o Lanberis i gopa’r Wyddfa. Mae’r bwthyn, sy’n dyddio o’r ddeunawfed ganrif wedi ei adnewyddu i gyd-fynd a safonau angenrheidiol yr oes sydd ohoni, ond heb golli dim o’i naws. Mae’n llawn dodrefn hynafol, gan gynnwys rhai gwreiddiol i’r bwthyn. Mae ystafell hefyd wedi ei haddasu yn oriel gelf. Y naws unigryw hwn yw un o’r rhesymau pam fod teithwyr o bob rhan o’r byd sydd wedi ymweld â’r sefydliad hwn yn ei ganmol i’r cymylau. Dyna pam yr enillodd glod diweddar gan gwmni TripAdvisor a’r wobr fel prif fwyty/ ystafelloedd te Cymru; gwobr a enillodd y llynedd hefyd.

Penderfynodd TripAdvisor gynnal y gystadleuaeth eleni i ddathlu gŵyl ein nawddsant, ac ar Fawrth 1af y cyhoeddwyd enwau’r ugain uchaf yng Nghymru, ac yr oedd Penceunant Isaf ar frig y rhestr am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dyma rai o’r sylwadau a ddderbyniodd TripAdvisor yn ystod mis Mawrth eleni: “best tea-room ever”, “most charmingly situated café in Europe”, “the world’s best hot chocolate”, “best hospitality ever”, “wedi cael bara brith a jangle hyfryd efo Steffan”.

A’r sylw olaf, mae’n debyg, sy’n datgelu llwyddiant a phoblogrwydd Penceunant. Ydi, mae’r bara brith, y cacennau cri, y tê, y lemonêd cartref, y siocled poeth, a hyd yn oed rhywbeth fymryn cryfach i’w yfed, yn llwyr haeddu’r ganmoliaeth; ond y croeso gan ŵr y tŷ sy’n coroni pob ymweliad. Mae Steffan yn ei elfen yn sgwrsio, a’r sgwrs yn tynnu’r gwahanol gwsmeriaid at ei gilydd, waeth beth fo’u cefndir.

Oes, mae angen gŵr busnes craff i gynnal y fath sefydliad, ond mae Steffan yn ŵr busnes hael hefyd, ac yn cyfrannu symiau sylweddol o arian i goffrau’r Tim Achub Mynydd lleol. Ac y mae’r “Eco” yn falch o gael cyhoeddi cynnig hael arall o’i eiddo. Am flwyddyn gyfan mae Steffan yn cynnig paned a chacen AM DDIM i bob person dros 85 mlwydd oed sy’n byw yn nalgylch “Eco’r Wyddfa”. Mae’r cynnig yn agored ar bob diwrnod o’r wythnos ar wahân i Sadwrn a Sul, gwyliau ysgol a gwyliau Banc. Ac y mae’r caffi ar agor o fore gwyn tan nos!

Tachwedd 2014 - SBARC Moli’n tanio fflam ei huchelgais.

Deuddeg oed yw Moli Wyn Pritchard o Lanrug. Ei huchelgais erioed oedd bod yn actores neu blismones!

Yn dilyn ei llwyddiant diweddar, mae’r gogwydd yn bendant wedi troi tuag at fyd actio!

Er mai dau dymor yn unig sydd er iddi ymuno a Chwmni SBARC yng Nghaernarfon, cafodd wrandawiad gyda Chwmni ‘It’s My Shout’ Caerdydd, ar gyfer eu cynhyrchiad haf.

Mae ‘It’s My Shout’ yn gwmni cynhyrchu ffilmiau drwy gynllun hyfforddiant sy’n datblygu talent. Maent yn fwyaf adnabyddus am eu cyfresi ffilmiau byr ac eleni fe gynhyrchwyd naw ffilm, tair yn y gogledd – Bangor, Dyffryn Nantlle a Rhuthun. Mae y tîm yn gweithio hefyd gyda ysgolion, colegau a grwpiau i roi addysg am groesdoriad o ddisgyblaethau pwysig ym myd ffilm. Rhai o’r actorion adnabyddus â chysylltiad â’r cwmni yw Richard Harrington, Tom Cullen (Downton Abbey), Aneurin Barnard ac Amy Morgan.

Cafodd Moli ei dewis i’r brif ran yn y ffilm ‘Plu Oen’ wedi ei seilio yn Nyffryn Nantlle. Ar 12fed o Hydref, gwahoddwyd hi i Gaerdydd i’r Dangosiad Cyntaf (Premier) o’r naw ffilm yn Stadiwm y Mileniwm.  Roedd yn brofiad anhygoel, a’r carped coch allan hefyd! O’r actorion i gyd, cafodd ei henwebu am y wobr Best Leading Actress.
Ond ar 14eg Hydref yn Galeri, Caernarfon, roedd y Noson Dangosiad Cyntaf Gwobrau Gogledd Cymru. A’r tro hwn, enillodd Moli y Tlws Gwobrwyo Blynyddol 2014 am y Newydd Ddyfodiad gorau!

 

Tachwedd 2014 - Adnodd gwych i glybiau a chymdeithasau -Sefydliad Coffa Llanrug

 

Mae’r Sefydliad Coffa wedi ei foderneiddio gyda adnoddau gwych. Mae yno neuadd, caffi, ystafell snwcer ac ystafell gyfarfod. Mae na WIFI trwyddo, byrddau tenis bwrdd a bwrdd pwl yno.
Beth am ffurfo clwb i lenwi dyddiau diflas y gaeaf!

Gallwch logi ystafell am £8.

I drefnu, cysylltwch a Goronwy Hughes ar 674839