Cysylltu

 

Swyddogion a Gohebwyr

Straeon ac erthyglau ar e-bost i: Dafydd Whiteside Thomas, Bron y Nant, Llanrug, 01286 673515, e-bost

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith: Tony Elliott, Bwlch Cae Mawr, Deiniolen LL55 3LU (0779855228) e-bost
Golygydd Chwaraeon: Richard Ll. Jones 5 Y Ddôl, Bethel (01248) 670115
Ffotograffwr: Gwyndaf Lloyd Hughes, Hafan, Ffordd Glanmoelyn, Llanrug LL55 4PH Ffôn 01286 672221 neu 07879405720 e-bost
Trefnydd Hysbysebion: Rhian Elin George, Swn yr Engan, Brynrefail, (01286 872306) e-bost
Trefnydd Ariannol: Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon Rhos, Llanrug (01286 674839)
Trefnydd Gwerthiant Post: Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon Rhos, Llanrug (01286 674839)
Trefnydd Bwndelu: Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Deiniolen (870292)
Swyddog Dosbarthu: Hefin Jones, Pant Mwyn, Llanrug
Aelod o’r Pwyllgor Gwaith: Hannah Hughes

Gohebwyr Pentrefi

Deiniolen: Nia Gruffudd (872133)
Bethel: Richard Ll. Jones 5 Y Ddôl, Bethel (01248) 670115
Brynrefail: Mrs Lowri Prys Roberts, Godre'r Coed (870580)
Caeathro: Lowri Ceiriog, 4 Erw Wen. e-bost
Ceunant: Trystan a Sioned Larsen, Bodafon, Ceunant (650799)
Cwm-y-Glo: Manylion i ddilyn yn fuan...
Dinorwig: Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig (870292)
Llanberis: Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt (870740)
Llanrug: Eryl Roberts, Peris, 56, Glanffynnon, Llanrug
Nant Peris: Kate Pritchard (872331) neu e-bost
Penisarwaun: Katie Williams, Ty’n y Waen, Penisarwaun e-bost
Waunfawr: Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr (650570)