Newyddion

rhifyn ebrill

Rhifyn Ebrill yn y siopau!


Yn rhifyn hwn:

• Macsen Wledig - tud 7
• Cynllun GwyrddNi i’r dyfodol - tud 24
• Arferion y Pasg - tud 27
• Ffafr orfodol: ‘Boon Land’, Llanddeiniolen - tud 31
• Ffarwel i ddau o gewri Cymru - tud 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rhifyn ebrill

Rhifyn Hydref!


Yn rhifyn Hydref:

• Llên Natur - cofiwch bentref Lytton - tud 29
• Crwydro Gerddi - tud 11
• Taith Gerdded Ysbrydion Llanrug - tud 15
• Pencampwyr arddangos defaid Waunfawr - tud 22
• Cynllun Efe yn diolch i Susan - tud 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rhifyn ebrill

Rhifyn Mehefin yn y siopau!


Yn rhifyn Mehefin:
• Jac Jones - blog byw o’r cyfrif
• Busnesa ar Salons
• Camino Cymru
• Dathlu Gwirfoddolwyr
• Murlun T Rowland Hughes
• Garddio
a Mwy!

Bargen am ddim ond £1 o'ch siop bentref

 

 

 

 

 

 

Dosbarthu Eco’r Wyddfa


O fis Gorffennaf ymlaen, bydd dosbarthu’r Eco o ddrws i ddrws yn ail-ddechrau. Mae hyn yn digwydd eisoes mewn rhai pentrefi wrth gwrs. Mae’r Pwyllgor Gwaith yn dymuno pwysleisio bod hyn yn amodol ar barodrwydd dosbarthwyr unigol a’r pwysigrwydd iddynt deimlo’n ddiogel ac yn fodlon i ddosbarthu. Yn ogystal â hyn bydd yr Eco yn parhau i fod ar werth yn yr holl siopau arferol ar hyd a lled y fro.
Cyhoeddir 11 rhifyn o’r Eco yn flynyddol. Cyhoeddir y dyddiadau cau derbyn cynnwys a’r dyddiadau cyhoeddi yn yr Eco yn fisol.

rhifyn ebrill

Rhifyn Mai yn y siopau!


Yn y rhifyn hwn:
• Cyfweliad ȃ phennaeth newydd Amgueddfa Cymru
• Hanes Band Pres Llanrug
• Bronwen ar FFIT Cymru
• Tips garddio’r gwanwyn
• Chwilota
a mwy!

rhifyn ebrill

Mae rhifyn Ebrill Eco'r Wyddfa ar ei ffordd i'r siopau yma!

 

 


 

rhifyn ebrill

Beth sydd yn y rhifyn?

• Pigion BroWyddfa360
• Apêl Cofeb y Chwarelwyr
• Elin Nant: Hanesydd Sentimental
• Hanes Seindorf Arian
• Chwilota
• O Lanberis i Stamford Bridge
ac eitem arbennig yn edrych ar rai o ferched yr ardal aeth ati i gychwyn busnesau newydd yn ystod y flwyddyn diwethaf!


Rhifyn Hydref

Eco'r Wyddfa Nadolig 2020

Mae’n bleser cael cyhoeddi y bydd yr Eco ar gael ar ffurf papur gyda rhifyn y Nadolig 2020. Mae rhestr o’r siopau sy’n ei werthu i’w weld yn y llun isod, a diolch iddynt.
SYLWCH; I’r rhai ohonoch chi sydd eisoes wedi talu am flwyddyn, bydd eich blwyddyn yn cychwyn gyda rhifyn EBRILL 2021.

BYDD ANGEN PRYNU COPI MEWN SIOP RHWNG Y NADOLIG A MIS MAWRTH.

Diolch i chi am eich cefnogaeth i’r Eco.

Cyfarchion y Tymor i bawb!


Yn y rhifyn hwn:

• Hanes y Cwymp
• Chweched Dosbarth Ysgol Brynrefail dan fygythiad
• Cefnogi Busnesau Lleol dros y ’Dolig
• Cwis chwaraeon
• Lansio llyfrau Glyn Tomos a Duncan Brown
• Cystadleuaeth Hen Luniau 2020 Menter Fachwen
• Newyddion pentrefi

A MWY!

Chwilio am Elin Enfys

Mae 8 llun o Elin yr arth fach yn gwneud ystumiau gwahanol yn cuddio rhwng straeon rhifyn yma’r Eco. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw?

Canslo’r papur am y tro

 

Mae pwyllgor papur bro Eco’r Wyddfa wedi gwneud y penderfyniad anodd na fydd y papur yn cael ei gyhoeddi yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn. Rydym yn gobeithio y bydd ein darllenwyr a’n cefnogwyr ffyddlon yn deall ein rhesymau dros wneud y penderfyniad hwn. Gan edrych ymlaen at ddyddiau gwell pan fydd yr Eco yn ôl i’w fwynhau.

 

Cyhoeddi eitemau ar-lein


Er hyn, rydym yn gobeithio cyhoeddi ambell erthygl oedd wedi ei drefnu ar gyfer rhifyn Ebrill i ymddangos ar y wefan hon, felly cadwch lygad ar BroWyddfa360 am eitemau di-ri!

Arhoswch yn ddiogel bobl!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Rhifyn Haf

Cystadleuaeth Creu Cymeriad Cudd i Eco'r Wyddfa

 

Agored i BAWB o bob oed ym Mro'r Eco.

Dyddiad cau: 8 Mai 2020


 

Rhifyn Haf

 

 

Rydym yn gobeithio y bydd ein darllenwyr a'n cefnogwyr ffyddlon yn deall ein rhesymau dros wneud y penderfyniad hwn.


Gan edrych ymlaen at ddyddiau gwell pan fydd yr Eco yn ôl i'w fwynhau.


Arhoswch yn ddiogel bobl!

Rhifyn Haf

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Mawrth:


 • Doniau'r dyffryn yn Noson Lawen
 • Stori Heledd Anna yn cyflwyno chwaraeon ar Rygbi Pawb a Stwnsh
 • Ysgol Brynrefail yn pencampwyr pel-rwyd
 • Hanes cau Post Bethel gyda cherdd arbennig i'w choffau

  Cofiwch gysylltu os ydych chi am hysbysebu yn y papur!

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Chwefror:


Cip o gynnwys rhifyn Chwefror Eco'r Wyddfa!

 • Cwis y flwyddyn Tudalen yr Ifanc
 • Gwobr Gymunedol i Snowdonia Fire & Security
 • Genod Hoci Caernarfon yn ennill
 • Dyddiadau teithiau cerdded Menter Fachwen

  Ar gael yn eich siop leol neu cofiwch gysylltu i danysgrifio.

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Rhagfyr:


Nadolig llawen i chi gyd!

 • Alffa yn lansio albwm
 • Ffika yn ehangu o garafan i gaffi
 • Clwb Crwydro Brynrefail

  A llawer mwy!

 

Rhifyn Haf

Yn Eco mis Tachwedd:

 • Manylion am y Cyfarfod Cyhoeddus i drafod Dyfodol Eco'r Wyddfa
 • Stori criw Erasmus+
 • Llwyddiant ar y llethrau sgio
 • Hanes murlun Cofiwch Fynydd Epynt Llanrug

 

Rhifyn Haf

Yn rhifyn Hydref yr Eco:

 • Stori Katie Lloyd a'i thrip i Nepal
 • Plantos presenoldeb 100% Ysgol Brynrefail
 • Hanes y draenog
 • Cofiant i Jiws

  A mwy!

 

Rhifyn Haf

Yn rhifyn Medi:

 • Cip o orymdaith YesCymru Caernarfon
 • Ymgais statws UNESCO Llechi Cymru - Wales Slate a hanes Cofio'r Cau, Amgueddfa Llechi Cymru - National Slate Museum
 • Dathlu penblwydd Antur Waunfawr
 • Dysgu am CLWB DAWNS HUDOLIAETH
 • Llwyddiant chwaraeon genod y fro yn cynnwys Clwb Hoci Merched Caernarfon a Clwb Rygbi Caernarfon

  Ar gael o'ch siop leol!

 

Rhifyn Haf

Yn rhifyn Haf yr Eco!

 • Rasus hwyl Gwyliau Bro
 • Llwyddiant Ysgol Brynrefail yn Eisteddfod yr Urdd
 • Sut i gyfrannu at ymgyrch #CommonVoice
 • Pencampwyr beicio o fro'r Eco

  A MWY!
  Cofiwch anfon cynnwys ar gyfer rhifyn Medi erbyn Awst 25ain.

 

Nadolig

Yn Eco mis Mehefin:

Cyfarfod Blynyddol Eco'r Wyddfa

Bydd ein cyfarfod blynyddol yn cael ei chynnal nos Iau, Mai 16eg, 2019 ym mwyty Pete's Eats, Llanberis.

Croeso i bawb!

Gwyl Ddewi

Yn rhifyn Mai Eco'r Wyddfa

 • Talentau ifanc ar y cae hoci
 • Cyfweliad gyda Gwilym Bowen Rhys
 • Hanes band ieuenctid Gwynedd a Mon
 • Teithio i Wyl Fwyd Caernarfon

  A mwy!

 

Nadolig

Yn rhifyn Ebrill

 • Diweddariad am siop gymunedol posib Bethel
 • Datblygiad achub eglwys Llanberis
 • Llwyddiant Celtiaid Caernarfon a'r bel gron arall
 • Gwobrau gwerin cyntaf Cymru

  a mwy!

Gwyl Ddewi

Dydd Gwyl Ddewi Hapus i bawb ym mro'r Eco!

Beth sydd ym mhapur Mawrth dybed?

 • y canwr Rhys Meirion yn ymweld y cigydd Wavells
 • chef The Seacroft yn addysgu cogyddion lleol
 • tro ar fyd i Glwb Hoci Merched Caernarfon
 • Rhys Grail, yr artist o Fethel, ac aelod o'r band Gwilym yn serennu yng Ngwobrau'r Selar
 • paratoi i ddathlu cau'r chwaral Dinorwig

A MWY! Cofiwch neud y pethau bychain drwy anfon eich hanesion atom drwy'r flwyddyn.

Nadolig

Yn rhifyn Nadolig yr Eco... Nadolig Llawen i chi gyd!

Mae rhifyn Nadolig / Ionawr ar y ffordd yn llawn straeon diddorol yn cynnwys:

 • Alffa'n cyrraedd miliwn
 • Leri Tecwyn yn darlunio'r theatr
 • Cyfweld gyda genod rygbi o fro'r Eco
 • Cyfarchion Nadolig gan ein hysbysebwyr
  a llawer iawn mwy!

Pob hwyl i'n holl ddarllenwyr dros gyfnod y 'Dolig a phob bendith yn y flwyddyn newydd.

Yn rhifyn Rhagfyr yr Eco...

 • Hanes gig Candelas yn y Gilfach Ddu
 • Mamau Penisarwaun
 • Gwaith celf James Naughton a'r arddangosfa Oriel Plas Glyn-y-Weddw
 • Llwyddiant i Antur Waunfawr
 • a llawer iawn mwy!

  Cofiwch anfon unrhyw gyfarchion ar gyfer ein rhifyn Nadolig erbyn Rhagfyr y 9fed.

  Cliciwch yma i weld beth arall sydd yn rhifyn Rhagfyr!

Be sy' yn Eco mis Tachwedd?? Wel...

 • Llwyddiannau ceufadu a sgio Ysgol Brynrefail
 • hanes cynllun Dyfodol Gwledig
 • clamp o frathiad ar ben arall i'r lein
 • ceisio am statws treftadaeth byd i ardal llechi
 • Cynllun Ffrindiau Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

  A MWY!

Ar gael am 70c o'ch siop leol.

I weld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Eisiau datblygu sgiliau newyddiaduriaeth? Yn berson ifanc sydd awydd cyfrannu i'r papur a bod yn rhan o ddatblygu cynnig digidol yr Eco? Cysylltwch!

I weld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Yn Eco mis Hydref!

 • Traddodiad Gwyl Flodau Nant Peris
 • Hanes 'Sbeshials' Bethel
 • 'Trio' yn Washington DC
 • Adfer Cofeb Gwenllian
 • Rasus Cwn Defaid Betws Garmon
  A MWY!

Ar gael am 70c o'ch siop leol.

I gweld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Darllen y papur i gyd - cliciwch yma