Newyddion

rhifyn ebrill

Rhifyn Mai yn y siopau!


Yn y rhifyn hwn:
• Cyfweliad ȃ phennaeth newydd Amgueddfa Cymru
• Hanes Band Pres Llanrug
• Bronwen ar FFIT Cymru
• Tips garddio’r gwanwyn
• Chwilota
a mwy!


rhifyn ebrill

Mae rhifyn Ebrill Eco'r Wyddfa ar ei ffordd i'r siopau yma!

 

 


 

rhifyn ebrill

Beth sydd yn y rhifyn?

• Pigion BroWyddfa360
• Apêl Cofeb y Chwarelwyr
• Elin Nant: Hanesydd Sentimental
• Hanes Seindorf Arian
• Chwilota
• O Lanberis i Stamford Bridge
ac eitem arbennig yn edrych ar rai o ferched yr ardal aeth ati i gychwyn busnesau newydd yn ystod y flwyddyn diwethaf!


Rhifyn Hydref

Eco'r Wyddfa Nadolig 2020

Mae’n bleser cael cyhoeddi y bydd yr Eco ar gael ar ffurf papur gyda rhifyn y Nadolig 2020. Mae rhestr o’r siopau sy’n ei werthu i’w weld yn y llun isod, a diolch iddynt.
SYLWCH; I’r rhai ohonoch chi sydd eisoes wedi talu am flwyddyn, bydd eich blwyddyn yn cychwyn gyda rhifyn EBRILL 2021.

BYDD ANGEN PRYNU COPI MEWN SIOP RHWNG Y NADOLIG A MIS MAWRTH.

Diolch i chi am eich cefnogaeth i’r Eco.

Cyfarchion y Tymor i bawb!


Yn y rhifyn hwn:

• Hanes y Cwymp
• Chweched Dosbarth Ysgol Brynrefail dan fygythiad
• Cefnogi Busnesau Lleol dros y ’Dolig
• Cwis chwaraeon
• Lansio llyfrau Glyn Tomos a Duncan Brown
• Cystadleuaeth Hen Luniau 2020 Menter Fachwen
• Newyddion pentrefi

A MWY!

Chwilio am Elin Enfys

Mae 8 llun o Elin yr arth fach yn gwneud ystumiau gwahanol yn cuddio rhwng straeon rhifyn yma’r Eco. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw?

Canslo’r papur am y tro

 

Mae pwyllgor papur bro Eco’r Wyddfa wedi gwneud y penderfyniad anodd na fydd y papur yn cael ei gyhoeddi yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn. Rydym yn gobeithio y bydd ein darllenwyr a’n cefnogwyr ffyddlon yn deall ein rhesymau dros wneud y penderfyniad hwn. Gan edrych ymlaen at ddyddiau gwell pan fydd yr Eco yn ôl i’w fwynhau.

 

Cyhoeddi eitemau ar-lein


Er hyn, rydym yn gobeithio cyhoeddi ambell erthygl oedd wedi ei drefnu ar gyfer rhifyn Ebrill i ymddangos ar y wefan hon, felly cadwch lygad ar BroWyddfa360 am eitemau di-ri!

Arhoswch yn ddiogel bobl!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Rhifyn Haf

Cystadleuaeth Creu Cymeriad Cudd i Eco'r Wyddfa

 

Agored i BAWB o bob oed ym Mro'r Eco.

Dyddiad cau: 8 Mai 2020


 

Rhifyn Haf

 

 

Rydym yn gobeithio y bydd ein darllenwyr a'n cefnogwyr ffyddlon yn deall ein rhesymau dros wneud y penderfyniad hwn.


Gan edrych ymlaen at ddyddiau gwell pan fydd yr Eco yn ôl i'w fwynhau.


Arhoswch yn ddiogel bobl!

Rhifyn Haf

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Mawrth:


 • Doniau'r dyffryn yn Noson Lawen
 • Stori Heledd Anna yn cyflwyno chwaraeon ar Rygbi Pawb a Stwnsh
 • Ysgol Brynrefail yn pencampwyr pel-rwyd
 • Hanes cau Post Bethel gyda cherdd arbennig i'w choffau

  Cofiwch gysylltu os ydych chi am hysbysebu yn y papur!

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Chwefror:


Cip o gynnwys rhifyn Chwefror Eco'r Wyddfa!

 • Cwis y flwyddyn Tudalen yr Ifanc
 • Gwobr Gymunedol i Snowdonia Fire & Security
 • Genod Hoci Caernarfon yn ennill
 • Dyddiadau teithiau cerdded Menter Fachwen

  Ar gael yn eich siop leol neu cofiwch gysylltu i danysgrifio.

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Rhagfyr:


Nadolig llawen i chi gyd!

 • Alffa yn lansio albwm
 • Ffika yn ehangu o garafan i gaffi
 • Clwb Crwydro Brynrefail

  A llawer mwy!

 

Rhifyn Haf

Yn Eco mis Tachwedd:

 • Manylion am y Cyfarfod Cyhoeddus i drafod Dyfodol Eco'r Wyddfa
 • Stori criw Erasmus+
 • Llwyddiant ar y llethrau sgio
 • Hanes murlun Cofiwch Fynydd Epynt Llanrug

 

Rhifyn Haf

Yn rhifyn Hydref yr Eco:

 • Stori Katie Lloyd a'i thrip i Nepal
 • Plantos presenoldeb 100% Ysgol Brynrefail
 • Hanes y draenog
 • Cofiant i Jiws

  A mwy!

 

Rhifyn Haf

Yn rhifyn Medi:

 • Cip o orymdaith YesCymru Caernarfon
 • Ymgais statws UNESCO Llechi Cymru - Wales Slate a hanes Cofio'r Cau, Amgueddfa Llechi Cymru - National Slate Museum
 • Dathlu penblwydd Antur Waunfawr
 • Dysgu am CLWB DAWNS HUDOLIAETH
 • Llwyddiant chwaraeon genod y fro yn cynnwys Clwb Hoci Merched Caernarfon a Clwb Rygbi Caernarfon

  Ar gael o'ch siop leol!

 

Rhifyn Haf

Yn rhifyn Haf yr Eco!

 • Rasus hwyl Gwyliau Bro
 • Llwyddiant Ysgol Brynrefail yn Eisteddfod yr Urdd
 • Sut i gyfrannu at ymgyrch #CommonVoice
 • Pencampwyr beicio o fro'r Eco

  A MWY!
  Cofiwch anfon cynnwys ar gyfer rhifyn Medi erbyn Awst 25ain.

 

Nadolig

Yn Eco mis Mehefin:

Cyfarfod Blynyddol Eco'r Wyddfa

Bydd ein cyfarfod blynyddol yn cael ei chynnal nos Iau, Mai 16eg, 2019 ym mwyty Pete's Eats, Llanberis.

Croeso i bawb!

Gwyl Ddewi

Yn rhifyn Mai Eco'r Wyddfa

 • Talentau ifanc ar y cae hoci
 • Cyfweliad gyda Gwilym Bowen Rhys
 • Hanes band ieuenctid Gwynedd a Mon
 • Teithio i Wyl Fwyd Caernarfon

  A mwy!

 

Nadolig

Yn rhifyn Ebrill

 • Diweddariad am siop gymunedol posib Bethel
 • Datblygiad achub eglwys Llanberis
 • Llwyddiant Celtiaid Caernarfon a'r bel gron arall
 • Gwobrau gwerin cyntaf Cymru

  a mwy!

Gwyl Ddewi

Dydd Gwyl Ddewi Hapus i bawb ym mro'r Eco!

Beth sydd ym mhapur Mawrth dybed?

 • y canwr Rhys Meirion yn ymweld y cigydd Wavells
 • chef The Seacroft yn addysgu cogyddion lleol
 • tro ar fyd i Glwb Hoci Merched Caernarfon
 • Rhys Grail, yr artist o Fethel, ac aelod o'r band Gwilym yn serennu yng Ngwobrau'r Selar
 • paratoi i ddathlu cau'r chwaral Dinorwig

A MWY! Cofiwch neud y pethau bychain drwy anfon eich hanesion atom drwy'r flwyddyn.

Nadolig

Yn rhifyn Nadolig yr Eco... Nadolig Llawen i chi gyd!

Mae rhifyn Nadolig / Ionawr ar y ffordd yn llawn straeon diddorol yn cynnwys:

 • Alffa'n cyrraedd miliwn
 • Leri Tecwyn yn darlunio'r theatr
 • Cyfweld gyda genod rygbi o fro'r Eco
 • Cyfarchion Nadolig gan ein hysbysebwyr
  a llawer iawn mwy!

Pob hwyl i'n holl ddarllenwyr dros gyfnod y 'Dolig a phob bendith yn y flwyddyn newydd.

Yn rhifyn Rhagfyr yr Eco...

 • Hanes gig Candelas yn y Gilfach Ddu
 • Mamau Penisarwaun
 • Gwaith celf James Naughton a'r arddangosfa Oriel Plas Glyn-y-Weddw
 • Llwyddiant i Antur Waunfawr
 • a llawer iawn mwy!

  Cofiwch anfon unrhyw gyfarchion ar gyfer ein rhifyn Nadolig erbyn Rhagfyr y 9fed.

  Cliciwch yma i weld beth arall sydd yn rhifyn Rhagfyr!

Be sy' yn Eco mis Tachwedd?? Wel...

 • Llwyddiannau ceufadu a sgio Ysgol Brynrefail
 • hanes cynllun Dyfodol Gwledig
 • clamp o frathiad ar ben arall i'r lein
 • ceisio am statws treftadaeth byd i ardal llechi
 • Cynllun Ffrindiau Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

  A MWY!

Ar gael am 70c o'ch siop leol.

I weld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Eisiau datblygu sgiliau newyddiaduriaeth? Yn berson ifanc sydd awydd cyfrannu i'r papur a bod yn rhan o ddatblygu cynnig digidol yr Eco? Cysylltwch!

I weld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Yn Eco mis Hydref!

 • Traddodiad Gwyl Flodau Nant Peris
 • Hanes 'Sbeshials' Bethel
 • 'Trio' yn Washington DC
 • Adfer Cofeb Gwenllian
 • Rasus Cwn Defaid Betws Garmon
  A MWY!

Ar gael am 70c o'ch siop leol.

I gweld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Darllen y papur i gyd - cliciwch yma